Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng tài khoản VNeID

Ngày 01/11/2023, Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể ban hành công văn về việc hướng dẫn đăng nhập VssID bằng tài khoản VneID.CV hướng dẫn thực hiện đăng nhập VssID bằng tài khoản VNeID trình kí 48354_Phu lục HDSD_dang nhap_VssID_ bang_tk_VNeID