Xã Yến Dương ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở

Ngày 15/9/2023, UBND xã Yến Dương đã ban hành quyết định số 01/2023/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Yến Dương.Quyết định ban hành quy chế dân chủ cơ sở (2) (3) (1)